mr. Wytze van Leuveren MA

Mr. Wytze van Leuveren MA is een civiele ondernemers advocaat pur sang. Adviseren en procederen doet hij al meer dan 20 jaar als huisadvocaat van zowel kleine en middelgrote als grotere ondernemingen. Mr. Van Leuveren heeft zich de afgelopen decennia middels het volgen van specialisatieopleidingen en het opdoen van een brede ervaring, met name toegelegd op de rechtsgebieden waar ondernemers regelmatig mee in aanmerking komen. Of het nu gaat om het adviseren en/of begeleiden van bedrijfsovernames, aandeelhoudersgeschillen, advies over rechtsvormen of het beoordelen en/of opstellen van allerhande contracten of algemene voorwaarden, onroerend goed, het incasseren van vorderingen of procedures op diverse rechtsgebieden, mr. Van Leuveren zet er zijn tanden in. Van geschillen over de (ver)koop van aandelen tot geschillen over huur- en koopovereenkomsten of maatschapsrecht, van incasso en faillissementsrecht, inclusief bestuurdersaansprakelijkheid en zaken- en zekerhedenrecht tot onroerend goed transacties.

Als ervaren advocaat procedeert mr. Van Leuveren regelmatig in bodemprocedures en kort geding procedures bij Rechtbanken en Gerechtshoven in heel Nederland. Bij een procedure is zowel de te kiezen strategie als het bewijsrecht van groot belang. Ook wordt met de cliënt verkend of (conservatoire) beslaglegging zinvol is en hoe na een gewonnen procedure de vordering kan worden geïnd. Mr. Van Leuveren is als regelmatig procederende advocaat tevens lid van de Vereniging van Incasso en Procesadvocaten (VIA). Voor enkele vaste relaties voert hij al jarenlang een (landelijke) incassopraktijk.

Mr. Van Leuveren is tevens gespecialiseerd in het insolventierecht, ook wel faillissementsrecht genoemd. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring als curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances en de Insolad/Grotius Academie specialisatieopleiding Faillissementsrecht en diverse vervolgopleidingen gevolgd. Met deze ruime ervaring legt mr. Van Leuveren zich tegenwoordig toe op het bijstaan van bestuurders die door curatoren worden aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid en het bijstaan van zekerheidsgerechtigden zoals pand- en hypotheekhouders. Naast deze bijstand aan bestuurders en zekerheidsgerechtigden houdt hij zich ook bezig met  het aanvragen van faillissementen of surseances, bijstand van crediteuren, het adviseren van kopers die zaken willen doen met een curator en het bijstaan van ondernemers die hun onderneming willen saneren en bijvoorbeeld een buitengerechtelijk of gerechtelijk akkoord willen aanbieden aan hun crediteuren. Deze kennis komt hem ook goed van pas bij de advisering van ondernemers op het gebied van rechtsvormen en aandeelhoudersgeschillen.

Mr. Van Leuveren staat daarnaast regelmatig werkgevers en payrollbedrijven bij op het gebied van het arbeidsrecht en is lid van de specialisatievereniging VAAN (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland), waarvoor mr. Van Leuveren de Grotius Specialisatieopleiding Arbeidsrecht heeft gevolgd. Werkzaamheden die hij verricht zijn onder andere (onderhandelingen over) ontslag op staande voet, ontbindingen, afsluiten van een bedrijf CAO en/of het opstellen van arbeidsovereenkomsten en vaststellingsovereenkomsten. Daarnaast adviseert mr. Van Leuveren zowel werkgevers als werknemers over concurrentie en relatiebedingen, de positie van werknemers bij een faillissement of bij een overname van een onderneming.

Tot slot is Mr. Van Leuveren benoembaar als arbiter of bindend adviseur. Wilt u snel uw geschil oplossen zonder ene lange kostbare procedure, neemt u dan ook contact met hem op.

Mr. Wytze van Leuveren is actief in de volgende rechtsgebieden

In het kader van artikel 7.4 Verordening op de Advocatuur maakt Van Delft Legal het volgende bekend:

Overeenkomst van opdracht
Iedere opdracht aan Van Delft Legal wordt schriftelijk bevestigd. Alle opdrachten worden uitsluitend aangenomen door de naamloze vennootschap Van Delft Advocaten N.V. h.o.d.n. Van Delft Legal. Ook wanneer een specifieke advocaat de opdracht uitvoert gebeurd dit uitsluitend voor rekening en risico van Van Delft Legal.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Van Delft Legal heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten die voldoet aan de eisen die door de Nederlandse Orde van Advocaten aan dergelijke verzekeringen worden gesteld.

Klachtenregeling
Van Delft Legal beschikt over een kantoorklachtenregeling, Indien een opdrachtgever klachten heeft over de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst van opdracht door Van Delft Legal en/of onder haar verantwoordelijkheid werkzame personen, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie, kan de opdrachtgever schriftelijk een klacht indienen. Klachten dienen te zijn ingediend binnen 4 weken nadat men met een feit of gebeurtenis die aanleiding tot de klacht bekend is geworden of had kunnen zijn. De klacht zal behandeld worden door mr. W. van Leuveren die functioneert als klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris stelt binnen een maand na ontvangst van de klacht de klager – en in voorkomend geval degene over wie is geklaagd – schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Als niet binnen voornoemde termijn wordt beslist geeft de klachtenfunctionaris met redenen omkleed aan zowel klager als degene wie de klacht betreft aan binnen welke termijn er wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. De klachtenfunctionaris kan de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid stellen een toelichting te geven op de klacht. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Tarieven
Werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de opdracht worden door het kantoor tegen een uurtarief doorbelast. Van Delft Legal berekent geen aparte opslag voor kantoorkosten. Kosten van derden (verschotten) worden zonder opslag doorbelast aan de opdrachtgever. In voorkomend geval is het mogelijk een vaste prijs of resultaatsafhankelijk tarief overeen te komen. Het kantoor werkt niet op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

WWFT
Van Delft Legal is gebonden aan de in Nederland geldende wetten en regels zoals gelden voor het beroep van advocaat. In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is Van Delft Legal gehouden voor dienstverlening die onder deze wet valt de cliënt en de uiteindelijk belanghebbende (ubo) te identificeren. Tevens kan in bepaalde gevallen het noodzakelijk zijn dat Van Delft Legal inzicht krijgt in de geldstromen en herkomst van gelden voor bepaalde transacties (zoals bij dienstverlening ten aanzien van het aan- of verkopen van ondernemingen en/of onroerend goed).

Waarneming
Ten behoeve van ongeplande – langduriger – afwezigheid heeft het kantoor een vervangingsregeling getroffen met een andere advocaat die in geval van calamiteiten toegang tot de dossiers kan verkrijgen en voor (verdere) behandeling kan (laten) zorgdragen.