Van Delft Legal

Van Delft Legal is de handelsnaam van Van Delft Advocaten N.V. (KvK nummer 24394587) en is vanuit Waddinxveen met name actief in het Groene Hart van Holland, het gebied tussen Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Gouda, Zoetermeer en de Krimpenerwaard.

Specialistisch, deskundig en persoonlijk

Van Delft Legal doet niet alle soorten zaken maar doet alleen de zaken waar we goed in zijn. Onze specialisatie leidt tot een deskundigere dienstverlening. Van Delft Legal betekent een betrokken en bevlogen advocaat en persoonlijk contact. Korte en directe lijnen en een vergaande digitalisering is ons kenmerk. Wij maken graag gebruik van de moderne informatie- en communicatiemiddelen. Een grote fysieke afstand is hierdoor geen probleem. Waar u ook bent, Van Delft Legal kan u bijstaan bij gerechten in heel Nederland.

 

 

 

 

In het kader van artikel 7.4 Verordening op de Advocatuur maakt Van Delft Legal het volgende bekend:

 

Overeenkomst van opdracht
Iedere opdracht aan Van Delft Legal wordt schriftelijk bevestigd. Alle opdrachten worden uitsluitend aangenomen door de naamloze vennootschap Van Delft Advocaten N.V. h.o.d.n. Van Delft Legal. Ook wanneer een specifieke advocaat de opdracht uitvoert gebeurd dit uitsluitend voor rekening en risico van Van Delft Legal.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Van Delft Legal heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten die voldoet aan de eisen die door de Nederlandse Orde van Advocaten aan dergelijke verzekeringen worden gesteld.

 

Klachtenregeling
Van Delft Legal beschikt over een kantoorklachtenregeling, Indien een opdrachtgever klachten heeft over de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst van opdracht door Van Delft Legal en/of onder haar verantwoordelijkheid werkzame personen, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie, kan de opdrachtgever schriftelijk een klacht indienen. Klachten dienen te zijn ingediend binnen 4 weken nadat men met een feit of gebeurtenis die aanleiding tot de klacht bekend is geworden of had kunnen zijn. De klacht zal behandeld worden door mr. W. van Leuveren die functioneert als klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris stelt binnen een maand na ontvangst van de klacht de klager – en in voorkomend geval degene over wie is geklaagd – schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Als niet binnen voornoemde termijn wordt beslist geeft de klachtenfunctionaris met redenen omkleed aan zowel klager als degene wie de klacht betreft aan binnen welke termijn er wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. De klachtenfunctionaris kan de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid stellen een toelichting te geven op de klacht. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

Tarieven
Werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de opdracht worden door het kantoor tegen een uurtarief doorbelast. Van Delft Legal berekent geen aparte opslag voor kantoorkosten. Kosten van derden (verschotten) worden zonder opslag doorbelast aan de opdrachtgever. In voorkomend geval is het mogelijk een vaste prijs of resultaatsafhankelijk tarief overeen te komen. Het kantoor werkt niet op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

 

WWFT
Van Delft Legal is gebonden aan de in Nederland geldende wetten en regels zoals gelden voor het beroep van advocaat. In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is Van Delft Legal gehouden voor dienstverlening die onder deze wet valt de cliënt en de uiteindelijk belanghebbende (ubo) te identificeren. Tevens kan in bepaalde gevallen het noodzakelijk zijn dat Van Delft Legal inzicht krijgt in de geldstromen en herkomst van gelden voor bepaalde transacties (zoals bij dienstverlening ten aanzien van het aan- of verkopen van ondernemingen en/of onroerend goed).

 

Waarneming
Ten behoeve van ongeplande – langduriger – afwezigheid heeft het kantoor een vervangingsregeling getroffen met een andere advocaat die in geval van calamiteiten toegang tot de dossiers kan verkrijgen en voor (verdere) behandeling kan (laten) zorgdragen.

 

Privacy Statement

Van Delft Legal respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van Delft Legal verwerkt.  Van Delft Legal verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst  en het voeren van (gerechtelijke) procedures

– innen van declaraties

– advisering, bemiddeling en verwijzing

– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

– marketing- en communicatie activiteiten

 

Advocaat in het Groene Hart

Van Delft Legal is een kantoor met een rijke historie in de regio. Van Delft Legal staat al vele decennia ondernemers en particulieren in de regio bij. Voorheen vele decennia vanuit Gouda en sinds 2004 vanuit Waddinxveen onder de naam Van Delft Advocaten. Vanaf 2021 richt Van Delft Legal zich vooral op ondernemers en bedrijven. Zoekt u als ondernemer een advocaat in het Groene Hart dan is Van Delft Legal de juiste partij voor u. Of het nu om Ondernemingsrecht, Faillissementsrecht, Arbeidsrecht, Incasso, of Contracten gaat. Van Delft Legal adviseert en procedeert.

Mr. Wytze van Leuveren heeft zich gespecialiseerd in de rechtsgebieden waar bedrijven en ondernemers het meest mee in aanraking komen. Hierbij ligt de focus op juridische bijstand op het gebied van Ondernemingsrecht, Insolventierecht, Arbeidsrecht, Incasso, Verbintenissenrecht en Procesrecht. Op deze rechtsgebieden wordt permanent in verdieping en onderhoud van kennis geïnvesteerd om u snel en adequaat bij te kunnen staan.

Van Delft Legal legt zich toe op Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Koop en huur OG, Verbintenissenrecht (contracten, overeenkomsten), Incasso en Procesrecht alsmede Insolventierecht (faillissementsrecht).

Van Delft Legal

Coenecoop 4-G (begane grond)
2741 PG Waddinxveen

t. 0182 – 303 111
e. info@vandelft.legal

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 09.00–17.00 uur (bezoek uitsluitend op afspraak)

Spreekuur op afspraak

Onze spreekuren zijn uitsluitend op afspraak. Uiteraard werken wij ook met videogesprekken.

Bij “live” afspraken leven wij uiteraard de RIVM richtlijnen na. Wij heten u gaarne hartelijk welkom maar geven voorlopig even geen hand. Ook zullen we zorgen dat er altijd tenminste 1,5 m afstand wordt gehouden. In geval er sprake is van griepachtige klachten bij een van de gespreksdeelnemers zal de afspraak uiteraard worden verzet naar een later moment.

Publicaties

22 april 2016

Recent behandelde ik een zaak voor een bedrijf van wie het faillissement werd aangevraagd. Het bedrijf had één grote schuld die zij niet betaalde. De schuldeiser vroeg uiteindelijk het faillissement aan in een uiterste poging betaling te verkrijgen.

Lees verder
16 april 2016

Een curator in een faillissement heeft als taak om de failliete boedel te beheren en te vereffenen. Daarnaast voert de curator een onderzoek uit naar de administratie van de gefailleerde en de oorzaken van het faillissement.

Lees verder